KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Krzysztof Rożko

 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Dowiedz się więcej
 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko pełnił nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat, Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucjom państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, "Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organu funduszu inwestycyjnego".

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. "Gazeta Giełdy Parkiet" i "Gazeta Prawna".

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadził szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej

Marta Stańczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz w prawie handlowym.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednej z największych kancelarii w Katowicach oraz w kancelariach w Warszawie. Jako pełnomocnik procesowy uczestniczyła w kilkuset sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Marta Stańczyk ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem "Umowa know-how jako empiryczny przykład umowy nienazwanej".

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej

Marta Stańczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz w prawie handlowym.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednej z największych kancelarii w Katowicach oraz w kancelariach w Warszawie. Jako pełnomocnik procesowy uczestniczyła w kilkuset sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Marta Stańczyk ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem "Umowa know-how jako empiryczny przykład umowy nienazwanej".

 • radca prawny
 • wspólnik
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 roku, doświadczenie zdobywał w: Korona TFI S.A., DWS Polska TFI S.A. i Millennium TFI S.A., jako prawnik oraz inspektor nadzoru. Przed dołączeniem do zespołu jedenaście lat pracował w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

Tomasz Lawręc specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego - uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem i rejestracją kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkudziesięciu funduszy, bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Doradza podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Wcześniejsza praca w podmiotach rynku kapitałowego pozwoliła mu poznać od podstaw zasady ich funkcjonowania oraz potrzeby, nie tylko te związane z obszarami prawnymi, przez co przygotowując je do działalności operacyjnej może szerzej spojrzeć na potrzeby klienta. Doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Swoje doświadczenie z czasów pracy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych wykorzystuje w negocjacjach z agentami transferowymi i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz towarzystw.

Jego praktyka obejmuje również inne postępowania licencyjne przewidziane ustawą o funduszach, w szczególności związane z obszarami dystrybucyjnymi i sekurytyzacyjnymi. Wspiera klientów w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego i urzędami państwowymi, w tym także w trakcie kontroli.

Wolny czas stara się spędzać aktywnie i z rodziną.

#RODO

 • radca prawny
 • wspólnik
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 roku, doświadczenie zdobywał w: Korona TFI S.A., DWS Polska TFI S.A. i Millennium TFI S.A., jako prawnik oraz inspektor nadzoru. Przed dołączeniem do zespołu jedenaście lat pracował w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

Tomasz Lawręc specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego - uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem i rejestracją kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkudziesięciu funduszy, bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Doradza podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Wcześniejsza praca w podmiotach rynku kapitałowego pozwoliła mu poznać od podstaw zasady ich funkcjonowania oraz potrzeby, nie tylko te związane z obszarami prawnymi, przez co przygotowując je do działalności operacyjnej może szerzej spojrzeć na potrzeby klienta. Doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Swoje doświadczenie z czasów pracy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych wykorzystuje w negocjacjach z agentami transferowymi i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz towarzystw.

Jego praktyka obejmuje również inne postępowania licencyjne przewidziane ustawą o funduszach, w szczególności związane z obszarami dystrybucyjnymi i sekurytyzacyjnymi. Wspiera klientów w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego i urzędami państwowymi, w tym także w trakcie kontroli.

Wolny czas stara się spędzać aktywnie i z rodziną.

#RODO

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość, Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • absolwent Center for American Law Studies, Stypendysta Erasmus na Management Center Innsbruck w Innsburcku, Austria

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał podczas trzyletniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. Był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych, przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i wykładni. Z ramienia KNF uczestniczył w wymianie doświadczeń w zakresie nadzoru nad domami maklerskimi opartego na analizie ryzyka z holenderskim organem nadzoru, a także był jednym z prowadzących seminarium TIFS organizowane dla przedstawicieli organów nadzoru z przeszło 20 krajów. Reprezentował KNF w ramach prac Komisji Europejskiej nad tworzeniem projektu CRD IV.

Michał Karwasiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską dotyczącą sekurytyzacji jako narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Od 2013 r. Michał Karwasiński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych. Ponadto Michał Karwasiński jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP), w którym podejmuje analizę law & economics regulacji adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych.

Michał Karwasiński posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe – prowadził szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego - dla maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz agentów firmy inwestycyjnej, szkolenia dedykowane dla kadr menedżerskich oraz specjalistów instytucji finansowych. Był prelegentem podczas organizowanego przez KNF seminarium CEDUR oraz szeregu komercyjnych konferencji dotyczących regulacji prawnych na rynku kapitałowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość, Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • absolwent Center for American Law Studies, Stypendysta Erasmus na Management Center Innsbruck w Innsburcku, Austria

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał podczas trzyletniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. Był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych, przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i wykładni. Z ramienia KNF uczestniczył w wymianie doświadczeń w zakresie nadzoru nad domami maklerskimi opartego na analizie ryzyka z holenderskim organem nadzoru, a także był jednym z prowadzących seminarium TIFS organizowane dla przedstawicieli organów nadzoru z przeszło 20 krajów. Reprezentował KNF w ramach prac Komisji Europejskiej nad tworzeniem projektu CRD IV.

Michał Karwasiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską dotyczącą sekurytyzacji jako narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Od 2013 r. Michał Karwasiński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych. Ponadto Michał Karwasiński jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP), w którym podejmuje analizę law & economics regulacji adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych.

Michał Karwasiński posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe – prowadził szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego - dla maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz agentów firmy inwestycyjnej, szkolenia dedykowane dla kadr menedżerskich oraz specjalistów instytucji finansowych. Był prelegentem podczas organizowanego przez KNF seminarium CEDUR oraz szeregu komercyjnych konferencji dotyczących regulacji prawnych na rynku kapitałowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski, rosyjski
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku w TFI PZU S.A., a następnie jako prawnik i wspólnik warszawskiej kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, specjalizującej się w obsłudze rynku kapitałowego. Wykonywał także funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych i pełnił funkcję członka rady nadzorczej takich towarzystw.
W ramach dotychczasowych zajęć zawodowych Łukasz Zalewski prowadził między innymi postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem oraz postępowania związane z tworzeniem kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych różnych rodzajów. Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Łukasz Zalewski posiada wszechstronne umiejętności w zakresie doradztwa prawnego w różnorakich płaszczyznach rynku kapitałowego. Od postępowań licencyjnych w zakresie zezwoleń objętych przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez obsługę podmiotów nadzorowanych, wykonywanie funkcji inspektora nadzoru, skończywszy na doradztwie świadczonym na rzecz inwestorów planujących transakcje, lub rozwiązania oparte na formule funduszu inwestycyjnego.
W ciągu ostatnich lat Łukasz Zalewski doradzał między innymi podmiotom z szeroko rozumianego sektora publicznego w ramach procesów przekształceń skutkujących utworzeniem pięciu funduszy inwestycyjnych o skali działania mającej istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarski w obszarze infrastruktury. Brał także udział w pracach skutkujących stworzeniem formuły prawnej umożliwiającej inwestowanie środków unijnych w sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski, rosyjski
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku w TFI PZU S.A., a następnie jako prawnik i wspólnik warszawskiej kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, specjalizującej się w obsłudze rynku kapitałowego. Wykonywał także funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych i pełnił funkcję członka rady nadzorczej takich towarzystw.
W ramach dotychczasowych zajęć zawodowych Łukasz Zalewski prowadził między innymi postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem oraz postępowania związane z tworzeniem kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych różnych rodzajów. Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Łukasz Zalewski posiada wszechstronne umiejętności w zakresie doradztwa prawnego w różnorakich płaszczyznach rynku kapitałowego. Od postępowań licencyjnych w zakresie zezwoleń objętych przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez obsługę podmiotów nadzorowanych, wykonywanie funkcji inspektora nadzoru, skończywszy na doradztwie świadczonym na rzecz inwestorów planujących transakcje, lub rozwiązania oparte na formule funduszu inwestycyjnego.
W ciągu ostatnich lat Łukasz Zalewski doradzał między innymi podmiotom z szeroko rozumianego sektora publicznego w ramach procesów przekształceń skutkujących utworzeniem pięciu funduszy inwestycyjnych o skali działania mającej istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarski w obszarze infrastruktury. Brał także udział w pracach skutkujących stworzeniem formuły prawnej umożliwiającej inwestowanie środków unijnych w sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

 • prawnik
 • counsel
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, podmiotów uczestniczących w dystrybucji jednostek uczestnictwa, czy specjalizujących się w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również w postępowaniach licencyjnych (w tym związanych z uzyskaniem zezwolenia KNF na podjęcie działalności przez podmiot nadzorowany) i nadzorczych dotyczących ich działalności. Współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w obsłudze działalności wspomnianych instytucji, m.in. w związku z przygotowaniem ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (bank depozytariusz, firmy inwestycyjne, agenci transferowi, KDPW, GPW). Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w tym: IKE, IKZE, PPE oraz PPK), jak również zagadnienia związane z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych. Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania. 

Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in. z implementacją MiFID II), w tym w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest również autorem publikacji dotyczących problematyki MiFID II i pracowniczych planów kapitałowych oraz prelegentem adresowanych do instytucji finansowych szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu AML, ochrony informacji poufnych czy PPK.

 • prawnik
 • counsel
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, podmiotów uczestniczących w dystrybucji jednostek uczestnictwa, czy specjalizujących się w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również w postępowaniach licencyjnych (w tym związanych z uzyskaniem zezwolenia KNF na podjęcie działalności przez podmiot nadzorowany) i nadzorczych dotyczących ich działalności. Współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w obsłudze działalności wspomnianych instytucji, m.in. w związku z przygotowaniem ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (bank depozytariusz, firmy inwestycyjne, agenci transferowi, KDPW, GPW). Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w tym: IKE, IKZE, PPE oraz PPK), jak również zagadnienia związane z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych. Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania. 

Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in. z implementacją MiFID II), w tym w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest również autorem publikacji dotyczących problematyki MiFID II i pracowniczych planów kapitałowych oraz prelegentem adresowanych do instytucji finansowych szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu AML, ochrony informacji poufnych czy PPK.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponaddwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. W KNF zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponaddwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. W KNF zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • młodszy prawnik
 • języki: angielski
 • doktor nauk społecznych
 • absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na Akademii Sztuki Wojennej
 • absolwentka studiów magisterskich wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • studentka prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Małgorzata Perzyna - Bednarek w naszej kancelarii zajmuje się prawem rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych oraz pracowniczych planów kapitałowych.

Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich renomowanych kancelarii, zajmujących się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

W trakcie studiów realizowała również trzymiesięczną praktykę w jednej z włoskich kancelarii w Bari zajmującej się prawem cywilnym, poznając włoski system prawny. Ma również doświadczenie w prawie handlowym oraz cywilnym. Członkiem zespołu kancelarii jest od lutego 2018 r.

Pracę doktorską napisała na temat „Edukacja dla bezpieczeństwa w uczelniach wojskowych”.  Małgorzata Perzyna - Bednarek ukończyła również kurs z zakresu finansów. 

Wolny czas stara się spędzać aktywnie jeżdżąc na rowerze oraz uczęszczając na basen. Lubi również żeglarstwo i wycieczki górskie.

 • młodszy prawnik
 • języki: angielski
 • doktor nauk społecznych
 • absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na Akademii Sztuki Wojennej
 • absolwentka studiów magisterskich wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • studentka prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Małgorzata Perzyna - Bednarek w naszej kancelarii zajmuje się prawem rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych oraz pracowniczych planów kapitałowych.

Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich renomowanych kancelarii, zajmujących się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

W trakcie studiów realizowała również trzymiesięczną praktykę w jednej z włoskich kancelarii w Bari zajmującej się prawem cywilnym, poznając włoski system prawny. Ma również doświadczenie w prawie handlowym oraz cywilnym. Członkiem zespołu kancelarii jest od lutego 2018 r.

Pracę doktorską napisała na temat „Edukacja dla bezpieczeństwa w uczelniach wojskowych”.  Małgorzata Perzyna - Bednarek ukończyła również kurs z zakresu finansów. 

Wolny czas stara się spędzać aktywnie jeżdżąc na rowerze oraz uczęszczając na basen. Lubi również żeglarstwo i wycieczki górskie.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości

Magdalena Głowacka – Dziedzic jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). Swoje doświadczenie zdobywała pracując w kilku kancelariach prawnych, w tym blisko dziesięć lat w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej nieruchomości na którą składa się wieloletnia obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym między innymi znaczącym na rynku spółkom prawa handlowego oraz wiodącym towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

W szczególności, w sposób kompleksowy przeprowadzała audyty prawne nieruchomości w zakresie ryzyk prawnych związanych z planowanymi inwestycjami, doradzała przy działalności inwestycyjnej, w tym zajmowała się bieżącą obsługą prawną spółek prowadzących działalność deweloperską, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, umowy ustanawiania i sprzedaży odrębnych własności kilkuset lokali o różnym przeznaczeniu, umowy sprzedaży lokali osobom fizycznym, umowy zarządzania, umowy najmu i dzierżawy, umowy pośrednictwa, umowy o roboty budowlane, sporządzała opinie prawne i analizy toczących się w stosunku do nieruchomości postępowań, świadczyła pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych związanych z realizacjami inwestycji budowlanych oraz pomoc prawną odnoszącą się do ustanawiania obciążeń hipotecznych.

Uczestniczyła w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot nieruchomości, w tym związane z nacjonalizacją.
Ponadto, Magdalena Głowacka – Dziedzic, była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych, opracowywała opinie prawne, tworzyła i opracowywała dokumentację prawną w tym zakresie (w tym wszelkich regulaminów prawa pracy, umów o pracę, umów menadżerskich), prowadziła spory sądowe i negocjacje w ponad kilkudziesięciu sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości

Magdalena Głowacka – Dziedzic jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). Swoje doświadczenie zdobywała pracując w kilku kancelariach prawnych, w tym blisko dziesięć lat w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej nieruchomości na którą składa się wieloletnia obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym między innymi znaczącym na rynku spółkom prawa handlowego oraz wiodącym towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

W szczególności, w sposób kompleksowy przeprowadzała audyty prawne nieruchomości w zakresie ryzyk prawnych związanych z planowanymi inwestycjami, doradzała przy działalności inwestycyjnej, w tym zajmowała się bieżącą obsługą prawną spółek prowadzących działalność deweloperską, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, umowy ustanawiania i sprzedaży odrębnych własności kilkuset lokali o różnym przeznaczeniu, umowy sprzedaży lokali osobom fizycznym, umowy zarządzania, umowy najmu i dzierżawy, umowy pośrednictwa, umowy o roboty budowlane, sporządzała opinie prawne i analizy toczących się w stosunku do nieruchomości postępowań, świadczyła pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych związanych z realizacjami inwestycji budowlanych oraz pomoc prawną odnoszącą się do ustanawiania obciążeń hipotecznych.

Uczestniczyła w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot nieruchomości, w tym związane z nacjonalizacją.
Ponadto, Magdalena Głowacka – Dziedzic, była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych, opracowywała opinie prawne, tworzyła i opracowywała dokumentację prawną w tym zakresie (w tym wszelkich regulaminów prawa pracy, umów o pracę, umów menadżerskich), prowadziła spory sądowe i negocjacje w ponad kilkudziesięciu sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończył Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • ukończył Podyplomowe Studia Akademia Spółek organizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

Jan Kurczewski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, a także w prawie handlowym i prawie finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2007 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w jednych z największych instytucji finansowych działających na polskim rynku, głównie w departamentach prawnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi bieżącą obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym obsługę ich organów statutowych. Ponadto w sposób kompleksowy zajmował się tworzeniem, likwidacją oraz obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowywał warunki emisji oraz prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych, nadzorował bieżącą współpracę z GPW, KDPW, RFI oraz KNF, jak również organów statutowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Przygotowywał i obsługiwał umowy zawierane przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych z bankami, domami maklerskimi i innymi podmiotami rynku kapitałowego. Był również odpowiedzialny za kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

W ramach obsługi powyższych podmiotów Jan Kurczewski sporządzał opinie i udzielał porad prawnych, brał udział w negocjacjach z bankami, partnerami handlowymi i kontrahentami spółek, a także przed organami administracji.

Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO i LBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończył Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • ukończył Podyplomowe Studia Akademia Spółek organizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

Jan Kurczewski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, a także w prawie handlowym i prawie finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2007 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w jednych z największych instytucji finansowych działających na polskim rynku, głównie w departamentach prawnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi bieżącą obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym obsługę ich organów statutowych. Ponadto w sposób kompleksowy zajmował się tworzeniem, likwidacją oraz obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowywał warunki emisji oraz prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych, nadzorował bieżącą współpracę z GPW, KDPW, RFI oraz KNF, jak również organów statutowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Przygotowywał i obsługiwał umowy zawierane przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych z bankami, domami maklerskimi i innymi podmiotami rynku kapitałowego. Był również odpowiedzialny za kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

W ramach obsługi powyższych podmiotów Jan Kurczewski sporządzał opinie i udzielał porad prawnych, brał udział w negocjacjach z bankami, partnerami handlowymi i kontrahentami spółek, a także przed organami administracji.

Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO i LBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.

 • radca prawny
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelarii Prawnej. Z ramienia tej kancelarii obsługiwał m.in. wiodące na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz holding finansowy – spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Do jego obowiązków należało zapewnienie szeroko rozumianej obsługi prawnej towarzystwa oraz funduszy, w szczególności zajmował się przygotowaniem prospektów informacyjnych, warunków emisji oraz innych dokumentów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Przygotowywał i wykonywał obowiązki informacyjne (towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz holdingu) wobec Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych czy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Praca związana z wewnętrzną obsługą towarzystwa i funduszy pozwoliła mu zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania, nie tylko w obszarze prawnym, ale także działalności operacyjnej.

Michał Francuz posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych (rejestracje funduszy, bieżących aktualizacji czy likwidacji funduszy). Zajmował się również zagadnieniami związanymi z postępowaniami reklamacyjnymi i spornymi uczestników funduszy inwestycyjnych.

Jego praktyka obejmuje także postępowania sądowe spoza rynku kapitałowego.

 • radca prawny
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelarii Prawnej. Z ramienia tej kancelarii obsługiwał m.in. wiodące na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz holding finansowy – spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Do jego obowiązków należało zapewnienie szeroko rozumianej obsługi prawnej towarzystwa oraz funduszy, w szczególności zajmował się przygotowaniem prospektów informacyjnych, warunków emisji oraz innych dokumentów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Przygotowywał i wykonywał obowiązki informacyjne (towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz holdingu) wobec Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych czy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Praca związana z wewnętrzną obsługą towarzystwa i funduszy pozwoliła mu zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania, nie tylko w obszarze prawnym, ale także działalności operacyjnej.

Michał Francuz posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych (rejestracje funduszy, bieżących aktualizacji czy likwidacji funduszy). Zajmował się również zagadnieniami związanymi z postępowaniami reklamacyjnymi i spornymi uczestników funduszy inwestycyjnych.

Jego praktyka obejmuje także postępowania sądowe spoza rynku kapitałowego.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Malwina Przyborowska specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Na co dzień zajmuje się świadczeniem usług prawnych i doradczych na rzecz domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w obszarze regulacji rynku kapitałowego, reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii specjalizujących się w prawie rynku kapitałowego oraz podczas pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego.

W ramach wykonywanych obowiązków jako analityczka prawna prowadziła nadzór bieżący nad domami maklerskimi, bankami prowadzącymi działalność maklerską oraz powierniczą, jak również oddziałami zagranicznych firm inwestycyjnych. Do jej obowiązków w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego należało również prowadzenie postępowań administracyjnych uregulowanych w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Malwina Przyborowska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej pracy magisterskiej była sekurytyzacja wierzytelności bankowych przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – Fundusze Sekurytyzacyjne.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Malwina Przyborowska specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Na co dzień zajmuje się świadczeniem usług prawnych i doradczych na rzecz domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w obszarze regulacji rynku kapitałowego, reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii specjalizujących się w prawie rynku kapitałowego oraz podczas pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego.

W ramach wykonywanych obowiązków jako analityczka prawna prowadziła nadzór bieżący nad domami maklerskimi, bankami prowadzącymi działalność maklerską oraz powierniczą, jak również oddziałami zagranicznych firm inwestycyjnych. Do jej obowiązków w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego należało również prowadzenie postępowań administracyjnych uregulowanych w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Malwina Przyborowska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej pracy magisterskiej była sekurytyzacja wierzytelności bankowych przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – Fundusze Sekurytyzacyjne.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Analityków Finansowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie

Arkadiusz Zbyrowski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii w latach 2005 - 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru Finansowego) jako prawnik w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Departamencie Postępowań. Podczas pracy w Komisji zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego.

Z ramienia kancelarii świadczył pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także funduszy zagranicznych typu UCITS. Reprezentował podmioty przed organami administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Brał udział w utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji wewnętrznych.

Arkadiusz Zbyrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce.
Arkadiusz Zbyrowski prowadził szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Analityków Finansowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie

Arkadiusz Zbyrowski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii w latach 2005 - 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru Finansowego) jako prawnik w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Departamencie Postępowań. Podczas pracy w Komisji zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego.

Z ramienia kancelarii świadczył pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także funduszy zagranicznych typu UCITS. Reprezentował podmioty przed organami administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Brał udział w utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji wewnętrznych.

Arkadiusz Zbyrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce.
Arkadiusz Zbyrowski prowadził szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

 • aplikant radcowski
 • języki: angielski i czeski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Marcin Traczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych.

Współpracę z kancelarią rozpoczął jeszcze w trakcie odbywania studiów prawniczych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych, wyspecjalizowanej w prawie gospodarczym.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów rynku kapitałowego. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z reprezentacją tych podmiotów w postępowaniach toczonych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz sądami.

Jest miłośnikiem języka i kultury czeskiej. Wolny czas najchętniej spędza podróżując lub przy dobrej książce.

 • aplikant radcowski
 • języki: angielski i czeski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Marcin Traczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych.

Współpracę z kancelarią rozpoczął jeszcze w trakcie odbywania studiów prawniczych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych, wyspecjalizowanej w prawie gospodarczym.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów rynku kapitałowego. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z reprezentacją tych podmiotów w postępowaniach toczonych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz sądami.

Jest miłośnikiem języka i kultury czeskiej. Wolny czas najchętniej spędza podróżując lub przy dobrej książce.

 • adwokat - adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • języki: angielski
 • doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zych specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek handlowych, w tym bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A.

Przed przystąpieniem do zespołu Kancelarii, przez dwa lata współpracowała z jedną z warszawskich kancelarii adwokackich zajmując się również m.in. sprawami z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz procesów inwestycyjnych i projektowych.

Katarzyna Zych ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniła pracę magisterską na temat trybu oraz skutków odwołania członków zarządu spółek kapitałowych. W trakcie studiów aktywnie współtworzyła Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • adwokat - adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • języki: angielski
 • doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zych specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek handlowych, w tym bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A.

Przed przystąpieniem do zespołu Kancelarii, przez dwa lata współpracowała z jedną z warszawskich kancelarii adwokackich zajmując się również m.in. sprawami z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz procesów inwestycyjnych i projektowych.

Katarzyna Zych ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniła pracę magisterską na temat trybu oraz skutków odwołania członków zarządu spółek kapitałowych. W trakcie studiów aktywnie współtworzyła Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • adwokat
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Kamiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych. Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, które to kody są niezbędne do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Kamiński zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Ponadto Tomasz Kamiński jest absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • adwokat
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Kamiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych. Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, które to kody są niezbędne do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Kamiński zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Ponadto Tomasz Kamiński jest absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Kacper Czyżewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanej działalności domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych.

Współpracę z kancelarią rozpoczął jeszcze w trakcie odbywania studiów prawniczych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, specjalizującej się w prawie handlowym oraz prawie cywilnym, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowywanie pism procesowych. Praktyki studenckie odbył w wydziale cywilnym jednego z warszawskich sądów rejonowych.

Kacper Czyżewski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki papierów wartościowych. W trakcie studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa, gdzie miał możliwość poznania prawa od strony praktycznej i nabył podstawowe umiejętności w zakresie udzielania porad klientom.

Prywatnie od dziecka zagorzały kibic jednego z czołowych hiszpańskich klubów piłki nożnej. W wolnym czasie, zależnie od pory roku, biega, jeździ na rowerze górskim lub na snowboardzie.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Kacper Czyżewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanej działalności domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych.

Współpracę z kancelarią rozpoczął jeszcze w trakcie odbywania studiów prawniczych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, specjalizującej się w prawie handlowym oraz prawie cywilnym, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowywanie pism procesowych. Praktyki studenckie odbył w wydziale cywilnym jednego z warszawskich sądów rejonowych.

Kacper Czyżewski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki papierów wartościowych. W trakcie studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa, gdzie miał możliwość poznania prawa od strony praktycznej i nabył podstawowe umiejętności w zakresie udzielania porad klientom.

Prywatnie od dziecka zagorzały kibic jednego z czołowych hiszpańskich klubów piłki nożnej. W wolnym czasie, zależnie od pory roku, biega, jeździ na rowerze górskim lub na snowboardzie.

 • aplikant adwokacki
 • język: angielski, niemiecki
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu bankowości inwestycyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz prawie handlowym.

Swoje doświadczenie zdobywała w kilku warszawskich firmach oraz kancelariach prawnych. Jej pierwsza praktyka zawodowa była związana z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z rynkiem kapitałowym związana od 2014 r., kiedy rozpoczęła pracę z jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych.

W 2017 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconą zagadnieniu insider tradingu. W 2018 r. ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyła w projektach związanych przede wszystkim z emisjami niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmowała się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Prywatnie interesuje się fitnessem oraz podróżowaniem. Jest wielką fanką powieści kryminalnych i thrillerów.

 • aplikant adwokacki
 • język: angielski, niemiecki
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu bankowości inwestycyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz prawie handlowym.

Swoje doświadczenie zdobywała w kilku warszawskich firmach oraz kancelariach prawnych. Jej pierwsza praktyka zawodowa była związana z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z rynkiem kapitałowym związana od 2014 r., kiedy rozpoczęła pracę z jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych.

W 2017 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconą zagadnieniu insider tradingu. W 2018 r. ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyła w projektach związanych przede wszystkim z emisjami niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmowała się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Prywatnie interesuje się fitnessem oraz podróżowaniem. Jest wielką fanką powieści kryminalnych i thrillerów.

 • adwokat
 • wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiegoo
 • język: angielski

Krzysztof jest adwokatem posiadającym wieloletnie doświadczenie w procesach pozyskiwania finansowania, obsłudze prawnej podmiotów rynku kapitałowego i zarządzaniu projektami. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Zajmuje się także zagadnieniami prawa handlowego, konkurencji oraz pomocy publicznej.

Doradzał przy ofertach instrumentów finansowych o łącznej wartości ponad PLN 1,25 mld   w tym IPO, SPO i pre- IPO, a także przy zakończonych sukcesem transakcjach M&A o wartości PLN 625 mln- w tym przy transakcjach RM i LBO.

Tworzył ramy prawne dla nowych produktów i usług finansowych- niejednokrotnie innowacyjnych na polskim rynku. Doradzał w kwestiach regulacyjnych firmom inwestycyjnym i towarzystwom funduszy inwestycyjnych- także przy rozszerzaniu, w tym transgranicznym, ich działalności.

Wprowadzał instrumenty finansowe na rynki: regulowany i alternatywne. Wdrażał regulacje AIFMD, MiFID2, PRIIP i MAR.

Krzysztof ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończył aplikację adwokacką. Od 2014 roku jest wpisany na listę adwokatów. Posiada certyfikaty PRINCE2 Foundation oraz Lean Six Sigma White Belt.

Krzysztof jest dyplomowanym muzykiem instrumentalistą. Interesuje się także fotografią, architekturą oraz literaturą, w szczególności wykorzystującą technikę strumienia świadomości.

 • adwokat
 • wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiegoo
 • język: angielski

Krzysztof jest adwokatem posiadającym wieloletnie doświadczenie w procesach pozyskiwania finansowania, obsłudze prawnej podmiotów rynku kapitałowego i zarządzaniu projektami. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Zajmuje się także zagadnieniami prawa handlowego, konkurencji oraz pomocy publicznej.

Doradzał przy ofertach instrumentów finansowych o łącznej wartości ponad PLN 1,25 mld   w tym IPO, SPO i pre- IPO, a także przy zakończonych sukcesem transakcjach M&A o wartości PLN 625 mln- w tym przy transakcjach RM i LBO.

Tworzył ramy prawne dla nowych produktów i usług finansowych- niejednokrotnie innowacyjnych na polskim rynku. Doradzał w kwestiach regulacyjnych firmom inwestycyjnym i towarzystwom funduszy inwestycyjnych- także przy rozszerzaniu, w tym transgranicznym, ich działalności.

Wprowadzał instrumenty finansowe na rynki: regulowany i alternatywne. Wdrażał regulacje AIFMD, MiFID2, PRIIP i MAR.

Krzysztof ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończył aplikację adwokacką. Od 2014 roku jest wpisany na listę adwokatów. Posiada certyfikaty PRINCE2 Foundation oraz Lean Six Sigma White Belt.

Krzysztof jest dyplomowanym muzykiem instrumentalistą. Interesuje się także fotografią, architekturą oraz literaturą, w szczególności wykorzystującą technikę strumienia świadomości.

 • aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • prawnik
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ewa Zuzanna Marków jest prawnikiem zajmującym się w naszej Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii praktykę zawodową przez dwa lata zdobywała w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Warszawie specjalizujących się w  prawie gospodarczym.  Wspierała kancelarię w doradztwie przedsiębiorstwom krajowym oraz zagranicznym w szczególności związanych z prawem budowlanym, prawem spółek czy też podatkowym.  Członkiem kancelarii jest od kwietnia 2018r.

W 2018 roku ukończyła studia na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego  broniąc prace związana z tematyką z pogranicza prawa podatkowego i cywilnego pod tytułem ,, Ewolucja podatków od spadków i darowizn”

Prywatnie od dziecka miłośniczka tańca latino. W wolnych chwilach spędza czas aktywnie na świeżym powietrzu.

 • prawnik
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ewa Zuzanna Marków jest prawnikiem zajmującym się w naszej Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii praktykę zawodową przez dwa lata zdobywała w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Warszawie specjalizujących się w  prawie gospodarczym.  Wspierała kancelarię w doradztwie przedsiębiorstwom krajowym oraz zagranicznym w szczególności związanych z prawem budowlanym, prawem spółek czy też podatkowym.  Członkiem kancelarii jest od kwietnia 2018r.

W 2018 roku ukończyła studia na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego  broniąc prace związana z tematyką z pogranicza prawa podatkowego i cywilnego pod tytułem ,, Ewolucja podatków od spadków i darowizn”

Prywatnie od dziecka miłośniczka tańca latino. W wolnych chwilach spędza czas aktywnie na świeżym powietrzu.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Zielonacki jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie handlowym oraz prawie cywilnym.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w kancelarii adwokackiej w Poznaniu, następnie przez ponad dziesięć lat współpracował z jednym z pierwszych poznańskich deweloperów.

Do jego obowiązków należała m.in. kompleksowa obsługa szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, badanie stanu prawnego nieruchomości, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zarówno w aspekcie cywilnym, jak i administracyjnym, obsługa transakcji na nieruchomościach oraz doradztwo w zakresie procesu budowlanego. Ponadto w ramach swoich obowiązków prowadził bieżącą obsługę prawną spółek, w tym obsługę ich organów statutowych. 

Swoje doświadczenie zdobywał współpracując m.in. z jedną z wiodących polskich kancelarii prawnych.

Krzysztof Zielonacki ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki związanej z likwidacją spółki kapitałowej. Jest również absolwentem Wydziału Historii Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Zielonacki jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie handlowym oraz prawie cywilnym.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w kancelarii adwokackiej w Poznaniu, następnie przez ponad dziesięć lat współpracował z jednym z pierwszych poznańskich deweloperów.

Do jego obowiązków należała m.in. kompleksowa obsługa szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, badanie stanu prawnego nieruchomości, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zarówno w aspekcie cywilnym, jak i administracyjnym, obsługa transakcji na nieruchomościach oraz doradztwo w zakresie procesu budowlanego. Ponadto w ramach swoich obowiązków prowadził bieżącą obsługę prawną spółek, w tym obsługę ich organów statutowych. 

Swoje doświadczenie zdobywał współpracując m.in. z jedną z wiodących polskich kancelarii prawnych.

Krzysztof Zielonacki ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki związanej z likwidacją spółki kapitałowej. Jest również absolwentem Wydziału Historii Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • adwokat
 • wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). W ramach spraw związanych z nieruchomościami zajmuje się szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym: analizą, oceną i minimalizowaniem ryzyk transakcyjnych, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, nabywaniem, uzyskiwaniem przewidzianych prawem decyzji i pozwoleń administracji publicznej, planowaniem złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie oraz prowadząc własną kancelarię adwokacką specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i spółdzielczego. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii pełnił funkcję członka zarządu jednej z największych Dzielnic m.st. Warszawy nadzorując m.in. wydziały nieruchomości i architektury. W ramach tych obowiązków brał udział w pracach nad: dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, tworzeniem projektów aktów prawa miejscowego, wprowadzaniem w życie zasadniczych zmian dot. nieruchomości m.in. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

 • adwokat
 • wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). W ramach spraw związanych z nieruchomościami zajmuje się szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym: analizą, oceną i minimalizowaniem ryzyk transakcyjnych, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, nabywaniem, uzyskiwaniem przewidzianych prawem decyzji i pozwoleń administracji publicznej, planowaniem złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie oraz prowadząc własną kancelarię adwokacką specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i spółdzielczego. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii pełnił funkcję członka zarządu jednej z największych Dzielnic m.st. Warszawy nadzorując m.in. wydziały nieruchomości i architektury. W ramach tych obowiązków brał udział w pracach nad: dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, tworzeniem projektów aktów prawa miejscowego, wprowadzaniem w życie zasadniczych zmian dot. nieruchomości m.in. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

 • radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • język: angielski
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Michał Koralewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, w szczególności w prawie spółek oraz prawie cywilnym i podatkowym.

Jego działalność zawodowa i naukowa związana jest głównie z prawem handlowym i cywilnym. Praktyczne umiejętności w tym zakresie uzupełnia licznymi publikacjami książkowymi oraz artykułami w prasie. Jest autorem m.in. cyklu książek poświęconych transgranicznemu łączeniu się spółek, praktycznego komentarza do prawa spółek, czy też monografii z zakresu prawa cywilnego. Drugą grupę jego specjalizacji stanowi prawo podatkowe, administracyjne i procesowe.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu dofinansowania dla beneficjentów końcowych, sprawując funkcje członka rad nadzorczych spółek kapitałowych, świadcząc obsługę prawną na rzecz organów administracji skarbowej oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze zagranicznych spółek i prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek i transakcji gospodarczych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z tworzeniem i restrukturyzacją grup kapitałowych, wdrażaniem dofinansowania ze środków publicznych, prowadzeniem procesów gospodarczych opartych na FIDIC, ochroną danych osobowych w spółkach nowych technologii. Podczas bieżącej obsługi prawnej spółek kapitałowych oraz organów administracji skarbowej wyspecjalizował się w zakresie świadczenia kompleksowej pomocy prawnej obejmującej zarówno obszar prawa handlowego, jak również podatkowego i administracyjnego oraz postępowań sądowych.

Jego prywatne zainteresowania to turystyka górska, podróże oraz motoryzacja.

 • radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • język: angielski
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Michał Koralewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, w szczególności w prawie spółek oraz prawie cywilnym i podatkowym.

Jego działalność zawodowa i naukowa związana jest głównie z prawem handlowym i cywilnym. Praktyczne umiejętności w tym zakresie uzupełnia licznymi publikacjami książkowymi oraz artykułami w prasie. Jest autorem m.in. cyklu książek poświęconych transgranicznemu łączeniu się spółek, praktycznego komentarza do prawa spółek, czy też monografii z zakresu prawa cywilnego. Drugą grupę jego specjalizacji stanowi prawo podatkowe, administracyjne i procesowe.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu dofinansowania dla beneficjentów końcowych, sprawując funkcje członka rad nadzorczych spółek kapitałowych, świadcząc obsługę prawną na rzecz organów administracji skarbowej oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze zagranicznych spółek i prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek i transakcji gospodarczych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z tworzeniem i restrukturyzacją grup kapitałowych, wdrażaniem dofinansowania ze środków publicznych, prowadzeniem procesów gospodarczych opartych na FIDIC, ochroną danych osobowych w spółkach nowych technologii. Podczas bieżącej obsługi prawnej spółek kapitałowych oraz organów administracji skarbowej wyspecjalizował się w zakresie świadczenia kompleksowej pomocy prawnej obejmującej zarówno obszar prawa handlowego, jak również podatkowego i administracyjnego oraz postępowań sądowych.

Jego prywatne zainteresowania to turystyka górska, podróże oraz motoryzacja.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin jest prawnikiem w naszej Kancelarii zajmującym się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym,  handlowym oraz sporami sądowymi.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii przez ponad dwa lata zdobywała doświadczenie w jednej z warszawskich kancelarii radcowskich specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów.

W 2018 roku ukończyła  z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych.

.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin jest prawnikiem w naszej Kancelarii zajmującym się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym,  handlowym oraz sporami sądowymi.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii przez ponad dwa lata zdobywała doświadczenie w jednej z warszawskich kancelarii radcowskich specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów.

W 2018 roku ukończyła  z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych.

.

 • dyrektor biura
 • absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku Administracja, Uniwersytet Warszawski
 • Kurs Menedżerów i Doradców Personalnych, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Beata Bielińska jest managerem z wieloletnim doświadczeniem na rynku prawniczym. Doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu obszarami administracyjno – operacyjnymi zdobywała od 1994 r. w wiodących na polskim rynku kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w organizacji, prowadzeniu i koordynacji spraw personalnych, zarządzaniu administracyjnym obszarem funkcjonowania biura, rozliczaniu czasu pracy prawników, przygotowaniu zestawień i rozliczeń klientów, jak również windykacją należności firmy.

Droga zawodowa od asystenta prawnika, zastępcy kierownika biura, dyrektora administracji do dyrektora biura, pozwoliła ugruntować wiedzę na każdy aspekt działalności kancelarii prawnej. 

Beata Bielińska była Członkinią Polish Professional Women Network, brała udział w szkoleniach, spotkaniach oraz warsztatach organizowanych przez Polish Professional Women Network oraz przez Francuską Izbę Przemysłowo – Handlową w Warszawie.  Uczestniczyła również w posiedzeniach komitetu Podatkowego ds. Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania w Paryżu, jak również szkoleniach w zakresie międzynarodowego opodatkowania oraz negocjacji umów podatkowych organizowanych przez OECD w Wiedniu.

Włada językiem angielskim.

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną.

 • dyrektor biura
 • absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku Administracja, Uniwersytet Warszawski
 • Kurs Menedżerów i Doradców Personalnych, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Beata Bielińska jest managerem z wieloletnim doświadczeniem na rynku prawniczym. Doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu obszarami administracyjno – operacyjnymi zdobywała od 1994 r. w wiodących na polskim rynku kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w organizacji, prowadzeniu i koordynacji spraw personalnych, zarządzaniu administracyjnym obszarem funkcjonowania biura, rozliczaniu czasu pracy prawników, przygotowaniu zestawień i rozliczeń klientów, jak również windykacją należności firmy.

Droga zawodowa od asystenta prawnika, zastępcy kierownika biura, dyrektora administracji do dyrektora biura, pozwoliła ugruntować wiedzę na każdy aspekt działalności kancelarii prawnej. 

Beata Bielińska była Członkinią Polish Professional Women Network, brała udział w szkoleniach, spotkaniach oraz warsztatach organizowanych przez Polish Professional Women Network oraz przez Francuską Izbę Przemysłowo – Handlową w Warszawie.  Uczestniczyła również w posiedzeniach komitetu Podatkowego ds. Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania w Paryżu, jak również szkoleniach w zakresie międzynarodowego opodatkowania oraz negocjacji umów podatkowych organizowanych przez OECD w Wiedniu.

Włada językiem angielskim.

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną.

 • koordynator obsługi recepcji/asystentka administracyjna
 • absolwentka Wydziału Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej
 • absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej

Swoje doświadczenie od ponad trzech lat zdobywała w branży informatycznej oraz medycznej.
Prywatnie lubi gotować, słuchać muzyki i kibicować drużynom żużlowym.

 • koordynator obsługi recepcji/asystentka administracyjna
 • absolwentka Wydziału Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej
 • absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej

Swoje doświadczenie od ponad trzech lat zdobywała w branży informatycznej oraz medycznej.
Prywatnie lubi gotować, słuchać muzyki i kibicować drużynom żużlowym.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn