KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE)

W dniu 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: ,,Ustawa zmieniająca’’).

25 września 2019

Wedle uzasadnienia do projektu Ustawy zmieniającej inicjatywa ustawodawcza podyktowana jest koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP). Termin przewidziany na przyjęcie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy upłynął 13 stycznia 2019 r. Celem dyrektywy jest minimalna harmonizację zasad dotyczących nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych (ang. institutions for occupational retirement provisions – IORP). W Polsce działają aktualnie dwa podmioty, które można zidentyfikować jako IORP. Są to Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy Świat oraz Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska.

Spośród pozostałych zmian warto zwrócić uwagę na zmianę treści art. 18 oraz art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (dalej:„ustawa o PPE”). Zmiany powołanych przepisów ustawy o PPE mają na celu umożliwienie złożenia w postaci elektronicznej (pozwalającej na utrwalenie treści oświadczenia na trwałym nośniku informacji) deklaracji pracownika o przystąpieniu do PPE, potwierdzenia przez pracodawcę przyjęcia deklaracji o przystąpieniu do programu albo uzasadnienia odmowy w tym zakresie, jak również składania oświadczeń woli uczestnika PPE w sprawach dotyczących programu. Wprowadzenie możliwości wykorzystania postaci elektronicznej przy składaniu oświadczeń związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w PPE, stanowi realizację postulatów uczestników rynku, podyktowaną zarówno potrzebą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom wielu uczestników pracowniczych programów emerytalnych, jak również ułatwienia pracodawcom administrowania PPE i ograniczenia związanych z tym kosztów. Z tych właśnie względów opisane wyżej zmiany należałoby ocenić pozytywnie.

 

Pełna treść ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn