KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Stanowisko KNF w sprawie zachęt

W dniu 17 września 2019 r. na stronie UKNF zostało opublikowane „Uzupełnienie Stanowiska UKNF z dnia 21 grudnia 2018 r. w zakresie wymogów dokumentowania zachęt”.

18 września 2019

Uzupełnienie Stanowiska UKNF zawiera kilka zmian w stosunku do jego projektu, który został przekazany w ramach konsultacji roboczych przedstawicielom TFI w sierpniu 2019 r. i o którym pisaliśmy na stronie internetowej Kancelarii.

Podtrzymano, że w umowach zawieranych przez TFI z dystrybutorami powinien się znaleźć w szczególności opis metodologii wyliczania wynagrodzenia, poparty analizą kosztową dokonaną przez dystrybutora, sporządzoną w oparciu o obiektywne kryteria. Z Uzupełnienia Stanowiska UKNF usunięto natomiast punkt, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi powinno odpowiadać zasadzie, że dystrybutor nie może czerpać korzyści z tytułu otrzymywanych zachęt, ponad pokrycie kosztów świadczenia tych usług.

Uzupełnienie Stanowiska UKNF precyzuje, iż możliwe jest udostępnianie TFI przez dystrybutorów faktur i umów z podmiotami trzecimi, których usługi lub produkty są wykorzystywane przez dystrybutora i stanowią podstawę obliczenia wysokości zachęty, o ile będzie to zgodne z tymi umowami lub przepisami prawa. Przekazanie takich dokumentów nie będzie jednak mogło być rozumiane jako obowiązek, bez spełnienia którego dystrybutor nie będzie miał możliwości udowodnienia zasadności kwoty otrzymywanej zachęty, a TFI nie będzie miało możliwości jej weryfikacji.

Podkreślono, że wynagrodzenie z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń zbycia i nabycia instrumentów finansowych, której przedmiotem są certyfikaty inwestycyjne, należne m.in. firmom inwestycyjnym, objęte jest reżimem zachęt, jednocześnie wskazując, że zasady te nie mają zastosowania w przypadku, gdy podstawą wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest umowa o oferowanie certyfikatów inwestycyjnych.

Opublikowana wersja Uzupełnienia stanowiska UKNF w sposób bardziej korzystny dla rynku rozstrzyga, iż w okresie przejściowym w związku „z trudnościami interpretacyjnymi”, powstałe do dnia 31.12.2019 r. (pierwotnie do 30.09.2019 r.) rozliczenia  pomiędzy TFI i dystrybutorami mogą być dokonywane na dotychczasowych zasadach dokumentowania zachęt (w tym – co istotne - na podstawie oświadczeń dystrybutora przekazywanych TFI).

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn