KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej przedmiotem prac w Sejmie

W dniu 30 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt Ustawy”).

13 września 2019

Następnie projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. W dniu 4 września 2019 r. Projekt Ustawy został rozpatrzony przez Podkomisję stałą do spraw instytucji finansowych z wnioskiem o przyjęcie projektu ustawy z niewielkimi poprawkami.

Przypomnieć należy, iż głównym celem Projektu Ustawy jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych oraz zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania.

W związku z brakiem terminowego dostosowania regulacji krajowej do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/W, przypominamy, iż w dniu 11 lipca 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) przedstawił stanowisko odnośnie do niektórych zagadnień które, mogą po dniu 21 lipca 2019 r. budzić wątpliwości uczestników rynku na skutek niedostosowania do tego dnia krajowych przepisów do przepisów rozporządzenia 2017/1129. Szerzej o wskazanym  stanowisku UKNF pisaliśmy w poprzednim wydaniu Newslettera regulacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej UKNF opublikowano aktualizację przedmiotowego stanowiska UKNF, o czym szerzej piszemy w pkt 7 poniżej.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn