KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Ponowna weryfikacja CRS

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw („Ustawa zmieniająca”), raportujące instytucje finansowe (w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2019 r. o wymianie informacji z innymi państwami, „Ustawa CRS”) zostały zobowiązane do wystąpienia do klientów, którzy otworzyli rachunki między dniem 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r., z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadanej przez te podmioty na dzień otwarcia rachunku.

6 września 2019

Żądanie takie musi zostać skierowane do klientów nie później niż do dnia 16 września 2019 r. Obowiązek ponownej weryfikacji dotyczy wyłącznie rachunków otwartych na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Ponadto, w przypadku gdy identyfikacja posiadacza rachunku została dokonana na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy CRS (tj. w drodze elektronicznego wyszukania danych), raportująca instytucja finansowa jest zobowiązana do ponownego ustalenia, w oparciu o wyszukiwanie elektroniczne posiadanych danych, rezydencji podatkowej posiadaczy tych rachunków. Obowiązek ten jest wyłączony, jeżeli pierwotne wyszukiwanie danych zostało przeprowadzone z uwzględnieniem przesłanki rezydencji podatkowej posiadacza rachunku lub posiadacz takiego rachunku złożył oświadczenie o posiadanej rezydencji podatkowej. Weryfikacja wskazanych rachunków powinna zostać przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2019 r.

Informację o rachunkach niezidentyfikowanych lub rachunkach raportowanych zidentyfikowanych na podstawie w/w czynności należy zaraportować w terminie do 31 marca 2020 r. (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie zmieniającej).

Niezależnie od powyższego, wszystkie oświadczenia o rezydencji podatkowej składane w związku z wymogami Ustawy CRS od dnia 1 września 2019 r. będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co skutkuje koniecznością modyfikacji odpowiednich dokumentów przedstawianych klientom.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn